Unity Crytek Sponza

MIT
by haneda-atsushi

Simple example for using Crytek Sponza in Unity

( Crawled an hour ago )
+

UnityCrytekSponza

Simple example for using Crytek Sponza in Unity

Screenshots

Recommended system requirements

  • Unity 2017.1.0f3