Shaders & Effects

Unity Rain Effect

PPRain

Implement a rain effect in Postprocessing stack

The introduction article is here. https://connect.unity.com/p/zai-unity-hou-chu-li-zhan-shi-xian-bi-zhen-de-xia-yu-xiao-guo