GUI

Touch UI Watcher

TouchUIWatcher

Unity GameView Touch UI Watcher 複雑なUI階層のUI探しに役立ちます。

demo

Usage

  1. Open Window (Window/TouchUIWatcher)
  2. Play Scene
  3. Touch UI

License

MIT