Game Service Android Unity SDK by AR-Ghodrati - 2

MobileGames & ProjectsSDK

Firoozeh GameService Unity SDK For Android

Unknown VersionApache License 2.0Updated 65 days agoCreated on February 20th, 2019
Go to source

گیم سرویس

توجه: این سرویس فعلا بر روی سیستم عامل اندروید کار می کند

: راه اندازی

توجه : قبل از راه اندازی گیم سرویس و همچنین برای استفاده از آن از اتصال کاربر به اینترنت اطمینان حاصل کنید

ابتدا پلاگین گیم سرویس را از دریافت کنید
سپس آن را به صورت پکیج یونیتی به پروژه بازی خود اضافه کنید

اضافه کردن پکیج

اضافه کردن پکیج

را بزنید Import پس از اضافه کردن محتوایات پکیج نمایش داده می شود دکمه

از مسیر زیر دسترسی اینترنت را به بازی خود بدهید

File -> Build Settings -> Android -> Player Settings -> Other Settings -> Internet Access -> Required

اضافه کردن پکیج

پس از اضافه کردن پکیج با دستور زیر می توانید به گیم سرویس دسترسی داشته باشید
 FiroozehGameServiceInitializer
      .With("Your clientId","Your clientSecret")
      .IsNotificationEnable(true)
      .CheckGameServiceInstallStatus(true)
      .CheckGameServiceOptionalUpdate(true)
      .Init(g =>
    {
      // Use (g = GameService Obj) 
    }, 
    e =>
    {
      Debug.Log("FiroozehGameServiceInitializer: "+e);
    });

:متد های دستور بالا

1- With

public static FiroozehGameServiceInitializer With(string clientId, string clientSecret){}
باید در پنل توسعه دهندگان گیم سرویس بازی خود را ثبت کنید clientSecret و clientId برای دریافت
پس از ورود به پنل خود بازی خود را اضافه کنید
برای اضافه کردن بازی خود نام بازی دسته بندی و توضیحی از بازی خود وارد کنید
همچنین باید یک شناسه خاص انگلیسی برای بازی خود وارد کنید

اضافه کردن بازی

اضافه کردن بازی

در یونیتی قرار دهید clientSecret و clientId پس از اضافه کردن بازی خود در پنل به صفحه بازی خود رفته و شناسه و رمزینه خود را به ترتیب در

2- IsNotificationEnable

public FiroozehGameServiceInitializer IsNotificationEnable(bool enable)}{}
قرار دهید true را enable درصورتی که بخواهید اعلانات برای بازی شما از سمت گیم سرویس فعال باشد مقدار

3- CheckGameServiceInstallStatus

public FiroozehGameServiceInitializer CheckGameServiceInstallStatus(bool check){}
قرار دهید true را check درصورتی که بخواهید وضعیت نصب بودن گیم سرویس بر روی دستگاه کاربر را بررسی کند مقدار

4- CheckGameServiceOptionalUpdate

public FiroozehGameServiceInitializer CheckGameServiceOptionalUpdate(bool check){}
قرار دهید true را check درصورتی که بخواهید وضعیت بروز بودن گیم سرویس بر روی دستگاه کاربر را بررسی کند مقدار

5- Init

public void Init(DelegateCore.OnSuccessInitService onSuccess,DelegateCore.OnError onError){}
به صورت متنی بازمیگردد onError گیم سرویس بازمیگردد درصورتی که خطایی پیش آید خطای آن در onSuccess پس از صدا زدن این دستور در

: onError خطاهای بخش

 1. InvalidInputs = باشد NULL خالی یا clientSecret و clientId درصورتی که
 2. GameServiceNotInstalled = درصورتی که برنامه گیم سرویس بر روی دستگاه کاربر نصب نباشد
 3. GameServiceException = خطایی در بخش گیم سرویس به دلایل گوناگون رخ داده است
 4. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد
 5. LoginFailed = درصورتی که خطایی در لاگین رخ بدهد
 6. LoginDismissed = درصورتی که لاگین کردن در گیم سرویس توسط کاربر کنسل شود

: متد های گیم سرویس

پس از انجام فرایند بالا شما گیم سرویس را در اختیار دارید با استفاده از دستورات زیر می توانید از گیم سرویس استفاده کنید
FiroozehGameServiceInitializer
  .With("Your clientId","Your clientSecret")
  .IsNotificationEnable(true)
  .CheckGameServiceInstallStatus(true)
  .Init(g =>
    {
      
      g.GetLeaderBoards(r=>{},e=>{});
      g.GetAchievements(r=>{},e=>{});
      g.SaveGame("SaveName","Save Des",null,"20",r=>{},e=>{});
      g.SubmitScore("LeaderBoardID",20,r=>{},e=>{});
      g.UnlockAchievement("Achievement ID",r=>{},e=>{});
      g.GetSaveGame(r=>{},e=>{});
      g.GetLeaderBoardDetails("LeaderBoardID",r=>{},e=>{});
      g.ShowAchievementsUI(e=>{});
      g.ShowLeaderBoardsUI(e=>{});
      g.GetSDKVersion(v=>{},e=>{});
      g.GetUserData(r=>{},e=>{});
      g.RemoveLastSave(r=>{},e=>{});
      g.ShowSurveyUi(e=>{});
      g.ShowGamePageUi(e=>{});
      g.DownloadObbData("main.VersionCode.<PackageName>.obb",r=>{},e=>{});      

    }, 
    e =>
    {
      Debug.Log("FiroozehGameServiceInitializer: "+e);
    });
نکته : بهتر است شی گیم سرویس در یک متغیر استاتیک ذخیره شود تا دسترسی به متد های آن در تمام بازی آسان باشد

1- GetLeaderBoards

public void GetLeaderBoards(DelegateCore.OnGetLeaderBoards callback, DelegateCore.OnError error){}

با این دستور می توانید تمامی لیست مقایسه ای بازی خود را که در پنل ثبت کرده اید دریافت کنید
های شماست LeaderBoard لیستی از callback در این جا
به شما به صورت متی بازمیگردد error درصورتی که خطایی در دریافت رخ دهد در

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد

2- GetAchievements

public void GetAchievements(DelegateCore.OnGetAchievement callback,DelegateCore.OnError error){}

با این دستور می توانید تمامی لیست دستاورد های بازی خود را که در پنل ثبت کرده اید دریافت کنید
های شماست Achievement لیستی از callback در این جا
به شما به صورت متی بازمیگردد error درصورتی که خطایی در دریافت رخ دهد در

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد

3- SaveGame

public void SaveGame(string saveGameName
      ,string saveGameDescription
      ,string saveGameCover
      ,string saveGameData
      , DelegateCore.OnCallback callback
      , DelegateCore.OnError error)
{}

با این دستور می توانید بازی خود را سیو کنید

:ورودی ها

 1. saveGameName = نام سیو
 2. saveGameDescription = توضیح سیو
 3. saveGameCover = (باشد Base 64 کاور سیو (کاور باید حتما به فرم
 4. saveGameData = سیو مورد نظر شما
 5. callback = نتیجه سیو
 6. error = درصورت خطا به شما بازمیگردد

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد
 3. InvalidSaveImgFileSize = درصورتی که کاور سیو بیشتر از ۱۲۸ کیلو بایت باشد
 4. InvalidSaveFileSize = درصورتی که سیو مورد نظر شما بیشتر از ۱۲۸ کیلو بایت باشد
 5. InvalidInputs = باشد NULL در صورتی که یکی از ورودی ها خالی یا

4- SubmitScore

 public void SubmitScore(string leaderBoardId,
      int scoreValue,
      DelegateCore.OnCallback callback,
      DelegateCore.OnError error)
 {}
با این دستور می توانید با ایدی جدول های مقایسه ای که در پنل ثبت کرده اید امتیاز کاربر را در آن ثبت کنید

:ورودی ها

 1. leaderBoardId = ایدی جدول های مقایسه ای
 2. scoreValue = (مقدار امتیاز (مقدار آن نباید از حداکثر مقدار ثبت شده در پنل بیشتر باشد
 3. callback = نتیجه ثبت
 4. error = درصورت خطا به شما بازمیگردد

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد
 3. InvalidInputs = باشد NULL خالی یا leaderBoardId در صورتی که
 4. InvalidScore =منفی باشد scoreValue درصورتی که
 5. leaderboard_notfound = جدول های مقایسه ای موجود نباشد leaderBoardId در صورتی که برای

5- UnlockAchievement

 public void UnlockAchievement(string achievementId, 
  DelegateCore.OnUnlockAchievement callback,
  DelegateCore.OnError error){}
با این دستور می توانید با ایدی دستاورد که در پنل ثبت کرده اید آن دستاورد را برای بازیکن باز کنید

:ورودی ها

 1. achievementId = ایدی دستاورد
 2. callback = (نتیجه بازکردن (دستاورد باز شده بازمیگردد
 3. error = درصورت خطا به شما بازمیگردد

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد
 3. InvalidInputs = باشد NULL خالی یا achievementId در صورتی که
 4. achievement_notfound = دستاوردی موجود نباشد achievementId در صورتی که برای

6- GetSaveGame

public void GetSaveGame(DelegateCore.OnCallback saveGameData, DelegateCore.OnError error){}
با این دستور می توانید تمامی لیست دستاورد های بازی خود را که در پنل ثبت کرده اید دریافت کنید
سیو متنی ذخیره شده شماست saveGameData در این جا
به شما به صورت متی بازمیگردد error درصورتی که خطایی در دریافت رخ دهد در

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد
 3. savegame_notfound = در صورتی که سیو بازی وجود نداشته باشد

7- GetLeaderBoardDetails

public void GetLeaderBoardDetails(string leaderBoardId,
      DelegateCore.OnGetLeaderBoardDetails callback,
      DelegateCore.OnError error){}
با این دستور می توانید با ایدی لیست مقایسه ای که در پنل ثبت کرده اید آن لیست مقایسه ای را دریافت کنید

:ورودی ها

 1. leaderBoardId = ایدی لیست مقایسه ای
 2. callback = (نتیجه دریافت (لیست مقایسه ای بازمیگردد
 3. error = درصورت خطا به شما بازمیگردد

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد
 3. InvalidInputs = باشد NULL خالی یا leaderBoardId در صورتی که
 4. leaderboard_notfound = جدول های مقایسه ای موجود نباشد leaderBoardId در صورتی که برای

8- ShowAchievementsUI

public void ShowAchievementsUI(DelegateCore.OnError error){}
با این دستور می توانید لیست دستاورد های بازی را به بازیکن نمایش دهید

:ورودی ها

 1. error = درصورت خطا به شما بازمیگردد

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد

9- ShowLeaderBoardsUI

public void ShowLeaderBoardsUI(DelegateCore.OnError error){}
با این دستور می توانید لیست های مقایسه ای بازی را به بازیکن نمایش دهید

:ورودی ها

 1. error = درصورت خطا به شما بازمیگردد

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد

10- GetSDKVersion

public void GetSDKVersion(DelegateCore.OnCallback version, DelegateCore.OnError error)
با این دستور می توانید نسخه فعلی گیم سرویس را دریافت کنید

:ورودی ها

 1. callback = (نتیجه دریافت (نسخه گیم سرویس بازمیگردد
 2. error = درصورت خطا به شما بازمیگردد

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید

11- GetUserData

 public void GetUserData(DelegateCore.OnGetUserData Data, DelegateCore.OnError error){}
با این دستور می توانید اطلاعات بازیکن فعلی که بازی می کند را دریافت کنید

:ورودی ها

 1. Data = (نتیجه دریافت (کلاس یوزر برمیگردد
 2. error = درصورت خطا به شما بازمیگردد

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد

12- RemoveLastSave

public void RemoveLastSave(DelegateCore.OnCallback saveGameData, DelegateCore.OnError error)
با این دستور می توانید آخرین سیو کاربر فعلی را حذف کنید

:ورودی ها

 1. saveGameData = (بازمیگردد Done نتیجه (درصورت موفق بودن
 2. error = درصورت خطا به شما بازمیگردد

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد
 3. savegame_notfound = در صورتی که سیو بازی وجود نداشته باشد

13- ShowSurveyUi

public void ShowSurveyUi(DelegateCore.OnError error){}
با این دستور صفحه نظر سنجی نسبت به بازی شما باز می شود

:ورودی ها

 1. error = درصورت خطا به شما بازمیگردد

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد

14- ShowGamePageUi

public void ShowGamePageUi(DelegateCore.OnError error)
با این دستور صفحه بازی شما در برنامه گیم سرویس باز می شود

:ورودی ها

 1. error = درصورت خطا به شما بازمیگردد

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. NetworkUnreachable = درصورتی که دستگاه کاربر به اینترنت دسترسی نداشته باشد

15- DownloadObbData

public void DownloadObbData(string obbDataTag,DelegateCore.OnCallback downloadCallback,DelegateCore.OnError error)
    {}
با این دستور دیتای بازی که با تگ در پنل ثبت کرده اید دانلود می شود

:ورودی ها

 1. obbDataTag = تگ دیتای بازی که در پنل ثبت کرده اید
 2. downloadCallback = باز میگردد Data_Download_Finished درصورت دانلود کامل دیتا مقدار
  باز میگردد Data_Downloaded در صورتی که دیتا موجود باشد مقدار
 3. error = درصورت خطا به شما بازمیگردد

: error خطاهای بخش

 1. UnreachableService = (درصورتی که گیم سرویس در دسترس نباشد (برای حل این مشکل دوباره گیم سرویس را راه اندازی کنید
 2. Data_Download_Dismissed = درصورتی که دانلود توسط کاربر لغو شود
 3. Download_Error = درصورتی که خطایی در دانلود رخ دهد
 4. datapack_notfound =قرار داده اید وجود نداشته باشد obbDataTag درصورتی که فایلی با نامی که در

:کتابخانه های استفاده شده

1- Newtonsoft.Json

:بازی های تستی

1-Flappy Bird
Show all projects by AR-Ghodrati