Mobile AR Busi Card Unity App by TranDucHuy1712052 - 1

Mobile

Đây là front-end app được làm bằng Unity, chạy trên Android. Chỉ là phiên bản thử nghiệm.

Unity 2019.2.12f1Unknown LicenseUpdated 212 days agoCreated on January 14th, 2020
Go to source
Show all projects by TranDucHuy1712052